Politikern som beviljade bidrag till sin egen familjs läxhjälpsföreningar

(Kvartal 8/11 2022)

Det väckte visst uppseende när Mohamed Nassir Abdullahi Ali, en 28-årig man från Tensta utan nämnvärd politisk erfarenhet, fick 1 775 personkryss i kommunalvalet 2018, fler än Socialdemokraternas gruppledare i Stockholm, Karin Wanngård.

Röstresultatet gjorde att Nassir Abdullahi Ali susade uppåt i partiets kandidatlista och tog plats som ordinarie ledamot både i kommunfullmäktige och i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta. Han blev även ersättare i regionfullmäktige. Inför årets val stod han som femte namn på Socialdemokraternas lista i Stockholmsvalkretsen Yttre Västerort och med 564 personkryss får han nu behålla sina politiska uppdrag.

Vid tre tillfällen har Nassir Abdullahi Ali suttit med i stadsdelsnämnden och beslutat om bidrag till två föreningar som han har stark personlig koppling till. Enligt kommunallagen skulle han ha anmält jäv och lämnat sammanträdeslokalen när besluten togs, men så skedde inte. Hans politikerkollegor i nämnden reagerade inte heller trots att jävsförhållandena var kända för dem.

De här båda föreningarna hör också till dem, som har fått statliga läxhjälpsbidrag från Skolverket. (Se tidigare artikel i Kvartal 8/11 2022.)

I Tensta Familjer och Ungdomsförening (TFU) är Nassir Abdullahi Ali kassör, hans pappa Ali Musse ordförande och hans mamma och syster styrelseledamöter. Läxhjälp är endast en verksamhet bland väldigt många som TFU säger sig ägna sig åt. Föreningen har bland annat som ambition att skapa jämställdhet, utrota fattigdom, förebygga kriminalitet, bryta kvinnors isolering och nå klimatmålen. TFU redovisar emellertid inte några kostnader för lokalhyra och på nätet finns över huvud taget inga spår av aktiviteter. Mellan 2016 och 2020 fick TFU 215 000 kronor i föreningsbidrag från stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta och 356 000 kronor i läxhjälpsbidrag från Skolverket. 2018 gav stiftelsen Solstickan TFU ekonomiskt stöd för att ”genom mat skapa gränslösa mötesformer för barn och unga och motverka risk för negativ utveckling”.

I Somaliska Föräldrar och Modersmålsföreningen (SFMF) sitter Nassir Abdullahi Alis båda föräldrar i styrelsen, med hans mamma Fadumo Osman som vice ordförande. SFMF har framför allt velat arbeta för barn och ungdomar i Järvaområdet. Mellan 2010 och 2020 fick SFMF drygt 2,8 miljoner kronor i föreningsbidrag från stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta och mellan 2018 och 2021 läxhjälpsbidrag från Skolverket på sammanlagt 381 000 kronor. I bidragsomgången för 2022 blev det dock avslag för SFMF och Skolverket kräver nu dessutom tillbaka delar av redan utbetalda medel med motiveringen att föreningen inte är demokratiskt uppbyggd. Någon återbetalning har inte skett.

Ingen av politikerns föräldrar vill kommentera läxhjälpen, bidragen eller jävsförhållandet när Kvartal kontaktar dem. Mamman vill inte alls prata. Hans pappa lägger helt sonika på luren när han får höra vad saken gäller.

Mycket tyder påatt Nassir Abdullahi Ali agerat i dubbla roller i Tensta Familjer och Ungdomsförening (TFU), som både kassör och revisor. I olika protokoll och bidragsdokument använder han sig av olika namn i sin egenskap av kassör: antingen Mohamed Ali, Nassir Abdullahi, Nassir Nassir eller Mohamed Nassir Abdullahi. Revisorn heter Mohamed Abdullahi. Namnteckningarna skiljer sig åt, men en av mejladresserna är gemensam för kassören och revisorn. Vid ett tillfälle har revisorn uppgett samma mejladress som kassörens – det vill säga Nassir Abdullahi Ali – mamma.

Politikern har även använt skiftande namn i ansökningarna till Skolverket och stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta. I ansökan till stadsdelsförvaltningen i oktober 2019 intygade han som TFU:s kassör, här med namnet Mohamed Ali, att föreningen inte hade fått några bidrag från annat håll – trots att 215 000 kr samma år hade beviljats från Skolverket för läxhjälpsverksamhet. Inte heller i föreningens räkenskaper syntes de här pengarna. I sina läxhjälpsansökningar till Skolverket uppger TFU – den här gången använder kassören sitt fullständiga namn Mohamed Nassir Abdullahi Ali – att föreningen har 350 medlemmar, men det finns inga intäkter från medlemsavgifter trots att sådana ska tas ut enligt stadgarna. Av flera årsmötesprotokoll framgår att styrelsen enhälligt har valt sig själv.

Somaliska Föräldrar och Modersmålsföreningen (SFMF) har fått en välvillig behandling av stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta. Även om Skolverket i årets bidragsomgång ansåg att SFMF saknade en demokratisk struktur med möjligheter till medlemsinflytande har stadsdelspolitikerna under flera år beviljat medel med motiveringen att ”föreningen kompletterar förvaltningens verksamheter och därmed bidrar till att skapa ett mervärde i stadsdelen”.

Den 29 april 2021 beslöt stadsdelsnämnden att ingå ett treårigt så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med SFMF. Det innebär att föreningen får 1,5 miljoner kronor för att tillsammans med stadsdelsförvaltningen stödja föräldrar och ge barn och unga en aktiv fritid.

Detta var ett av de beslut där politikern Nassir Abdullahi Ali deltog utan att anmäla jäv. Tidigare, den 12 december 2019, hade han varit med om att ge SFMF ett föreningsbidrag på 260 000 kronor (vid samma nämndsammanträde anmälde han emellertid jäv när en ansökan från TFU behandlades). Det tredje och senaste jävstillfället inträffade den 26 augusti i fjol när han deltog i nämndens beslut att TFU med hänvisning till corona skulle slippa återbetalning av tidigare bidrag.

Ordförande i stadsdelsnämnden vid två av de här besluten var moderaten Annika Friberg, som nu säger att hon inte minns om Nassir Abdullahi Ali deltog eller lämnade lokalen. Protokollen visar att han fanns på plats. Det är värt att understryka att nämndens ledamöter måste ha känt till förhållandena eftersom Ali tidigare anmält jäv när samma förening, TFU, avhandlades.

Det senaste året har Nassir Abdullahi Ali vid tre tillfällen bytt namn och kontaktuppgifter i Stockholms stads register över förtroendevalda. Först hittade man honom som Nassir Abdullahi, senare som Naseer Ali och sedan någon månad tillbaka som Nassir Abdullahi Ali, precis som i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta.

Kvartal har under lång tid försökt få kontakt med honom. Vid första samtalet svarade han i mobilen, men lade sedan omedelbart på. Senare har han varken svarat i telefon eller på någon av de mejladresser som han använder. Trots en mängd lämnade meddelanden har han inte återkommit.

Partiet Medborgerlig Samling uppmärksammade redan i april i år jävsförhållandena utan att Socialdemokraterna reagerade. Tystnad följde och konsekvenserna uteblev. När frågan om transparens och tillgänglighet nu ställs till Socialdemokraternas kansli i Stockholms stadshus blir det inte heller något svar.

Däremot säger kanslichefen Martin Nilsson att jävssituationen har tagits upp med Nassir Abdullahi Ali.

”Det finns ärenden då Nassir borde ha anmält jäv. Reglerna ska följas till punkt och pricka. Detta har vi diskuterat med honom och vi är helt överens. Vi noterar också att Nassir vid andra beslut har anmält jäv i enlighet med regelverket.”

Vilka konsekvenser får agerandet för hans möjligheter att representera Socialdemokraterna?

”Vi förutsätter att han nu följer regelverket och noggrant noterar när det finns risk för jävssituationer. Vi är också eniga om att det är en förutsättning för att förtroendet ska kunna upprätthållas.”

Har partiet fortsatt förtroende för honom?

”Ja”, svarar Martin Nilsson.

I det kommunala förtroendemannaregistret har Nassir Abdullahi Ali flera gånger ändrat sitt namn. Där finns inte heller någon porträttbild på honom. Vad beror det på?

”När det gäller registeruppgifter kommenterar vi inte enskilda fall. Rent allmänt kan vi konstatera att hot mot förtroendevalda vid flera tillfällen inneburit att vi fått förfrågningar om att ta bort foton och vissa personuppgifter från stadens hemsidor.”

Om det förekommit hot mot just Nassir Abdullahi Ali får vi inte veta. Vi kan inte heller fråga honom själv; han är politikern med många namn, men inga svar.